घरामधला कर्ता बाप, जेंव्हा येतो बाहेरून | पाळलेली मांजर सूद्धा, आनंदाने जाते शहारून | मॅव मॅव करत बिचारी, फिरते सा-या घराला | पण ते प्रेमपुढे वाचा »»»

लहान असल्यापासून आई मुलांना सांगत असते……. इथे जाऊ नको——-बाबा मारेल, तिथे जाऊ नको——बाबा मारेल, झाडावर चढू नको—बाबा मारेल, नदीकडे जाऊ नको–बाबा मारेल, शाळेत जा नाहीतर–बाबापुढे वाचा »»»