🌸 सदाफुली सांगते रुसुन रुसुन रहायच नसत हसून हसून जगायच असत. 🍁 रातराणी सांगते अंधाराला घाबरायच नसत काळोखात ही फुलायच असत. 🌹 गुलाब सांगतो येतापुढे वाचा »»»