माणूसकीच्या बाजारामध्ये; ‘दिखावेपणाची’ लयलूट आहे, सापडेल का हो ‘Shop’ एखादं जिथे ‘सुखावरती’ सुट आहे.. अगदीच जिर्ण ‘झोळी’ माझी; पायी ‘बुजरेपणाचं बुट’ आहे, सरळमार्गी जगण्यामध्ये; किचकटपुढे वाचा »»»