शेंदूर लाल चढायो अच्छा गजमुखको | दोंदिल लाल बिराजे सुत गौरीहरको || हाथ लिये गुडलड्डू साई सुरवरको | महिमा कहे न जाय लागत हूं पदकोपुढे वाचा »»»

 सुखकर्ता दु:खहर्ता वार्ता विघ्नाची | नुरवी पूरवी प्रेम कृपा जयाची || सर्वांगी सुंदर उटि शेंदुराची | कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची || धु्. || जय देवपुढे वाचा »»»