घालीन लोटांगण वंदीन चरण | डोळ्यानी पाहिन रूप तुझे | प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन | भावे ओवाळीन म्हणे नामा ||१|| त्वमेव माता च पिता त्वमेवपुढे वाचा »»»

कर्पुरगौरा | करुणावतारा | संसारसारा | भुजगेंद्रहारा | सदा रहावे हृदयारविंदी | भवाभवानीसह तूह वंदी ||१|| कर्पूर दे परम मोद मना सुवासे | शोभा बरीपुढे वाचा »»»