परस्परांकडुन अपेक्षांचे ओझे नसलेले एकमेव नाते म्हणजे आजी-आजोबा आणि नातवंड. बोनस म्हणून पदरात पडलेल्या या अनोख्या व निर्व्याज प्रेमाच्या नात्यासंबंधी सर्व भाषांच्या साहित्यात उल्लेख आढळतोपुढे वाचा »»»