ॐ यज्ञोनयज्ञमयजंतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन | तेहनाकं महिमान: संचतयत्र पूर्वे साध्या:संतिदेवा: ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिनेनमो वयं वैश्रवणाय कुर्मेही | समे कामान कामकायाममह्यं कामेश्वरो वैश्रणो दादातु | कुबेरायपुढे वाचा »»»

घालीन लोटांगण वंदीन चरण | डोळ्यानी पाहिन रूप तुझे | प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन | भावे ओवाळीन म्हणे नामा ||१|| त्वमेव माता च पिता त्वमेवपुढे वाचा »»»