इटा-पिटाचा जोगवा | यागो बायानो दरबारी | मला जाईचं दुरवरी | तुळजापूरच्या बाजारी | तुळजापुरी जाईन , आईला पाट घेईन | आईला पाटावर बसविन गंपुढे वाचा »»»

अनादी निर्गुण प्रगटली भवानी | आईचा जोगवा , जोगवा मागेन ||धृ || मोह महिषासुर मर्दानी लागून | त्रिविध तापाची करावया झाडणी भक्त लागोनी धावासी निर्वाणीपुढे वाचा »»»