हासत ये अंबे

हासत ये अम्बे नाचत ये | फुलाचा झेला झेलीत ये ||१||
हासत ये अम्बे नाचत ये | हळद-कुंकू लावीत ये ||२||
हासत ये अम्बे नाचत ये | पायीचे पैजण वाजवीत ये ||३||
हासत ये अम्बे नाचत ये | भक्तांसाठी धावत ये ||४||
हासत ये अम्बे नाचत ये | फुलाचा झेला झेलीत ये ||५||

Leave a Reply