सार्थ मंत्रपुष्पांजली

ॐ यज्ञोनयज्ञमयजंतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन | तेहनाकं महिमान:
संचतयत्र पूर्वे साध्या:संतिदेवा: ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिनेनमो वयं
वैश्रवणाय कुर्मेही | समे कामान कामकायाममह्यं कामेश्वरो वैश्रणो दादातु |
कुबेराय वैश्रवणाय महाराज नम: | ॐ स्वस्ति साम्राज्य भौज्यं स्वाराज्यं
वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्मयं समंपर्या ईस्तात सार्वभौम:
सार्वायुष आतांदापरार्धात | पृथिव्यै समुद्र्यापर्यंतताया एकराळीती |
तदप्येष श्लोकोSभिगीतो मरुत: परिवेष्टारे मरुत्तस्यावसन गृहे |
आविक्षितस्य – कामप्रेर्विश्वेदेवा: सभासद इति ||

Leave a Reply