जीवनाचं सार

*कुणाला आपला कंटाळा येईल* 

*इतकं जवळ जाऊ नये .*

*चांगुलपणाचे ओझे वाटेल*

*इतके चांगले वागू नये .*

*कुणाला गरज नसेल आपली*

*तिथे रेंगाळत राहू नये.*

*आपण मात्र आयुष्य भर*

*कुणाला झिडकारू नये .*

*आपुलकीचा विणला गोफ*

*आपण कधीच उसवू नये .*

*नशीबाने जुळलेली नाती* 

*जपावी पण तोडू नये .*

*गोड बोलणे गोड वागणे*

*कुणास अवघङ वाटू नये .*

*जवळपणाचे बंधन होईल*

*इतके जवळचे होऊच नये .*

*सहजच विसरून जावे सारे*

*सल मनात जपू नये .*

*नकोसे होऊ आपण*

*इतके आयुष्य जगूच नये .*

*हवे हवेसे असतो तेव्हाच*

*पटकन दूर निघून जावे .*

*आपले नाव दुसऱ्याच्या ओठी*

*राहील इतकेच करून जावे…*

Leave a Reply